Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester

E-mail

info@hanter.se

Integritetspolicy – GDPR

 

Integritetspolicy Hanter Ingenjörsteknik AB

Hanter Ingenjörsteknik AB tar våra kunders och leverantörers personliga integritet på största allvar. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas.

För att kunna leverera våra produkter och utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 

Personuppgiftsansvarig

Hanter Ingenjörsteknik är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den information som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

 

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi uppdaterar vår säkerhetsteknik hela tiden för att förhindra att någon obehörig får tillgång till våra system. Vi jobbar med att informera vår personal om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

 

Hur vi samlar in och använder personuppgifter

För att vi ska kunna leverera våra produkter och utföra våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

 

 

För att uppfylla vårt avtal

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller vår överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Om du är kund eller leverantör till oss i form av enskild firma, så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig.

 

För att kunna kontakta dig

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress.

Denna information lagrar vi tills vi fått information om att du inte längre är anställd hos vår kund eller leverantör.

 

För att hantera ansökningar

För att vi ska kunna behandla ansökningar om bl.a. anställning, behöver vi under pågående process behandla personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

 

När och hur vi delar personuppgifter med andra

För att vi ska kunna genomföra de åtaganden som vi har, kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till oss. Dessa parter tillhandahåller bl.a. datasupport, e-post- och molnlagringstjänster samt transporttjänster för beställda produkter. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

 

 

Individuella rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

 

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.

 

Rätt till rättelse

Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen.

 

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade.

 

Rätt till begränsning

I vissa situationer kan du begära att få användningen av dina personuppgifter begränsad, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt att få dem rättade.

 

Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen kan du använda följande kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00                                                                                                     E-post: datainspektionen@datainspektionen.se                                                  Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

 

Kontakta oss

Hanter Ingenjörsteknik AB                                                                                          Box 15003                                                                                                                      507 15 GÅNGHESTER 

Tel: 033-750 7500                                                                                                            E-post: info@hanter.se

 

Kontaktuppgifter

E-mail

info@hanter.se

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester